Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Kettle Foods Ltd

Geregistreerd vestigingsadres: Barnard Road Bowthorpe Norwich NR5 9JP, Verenigd Koninkrijk

Geregistreerd in Engeland onder nummer 2238320

Voorwaarden voor gebruik van de website van Kettle Foods

Uw toegang tot en gebruik van de website van Kettle Foods – deze website – is gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen, waarmee u zich door het bezoeken en bekijken van deze website zonder enig voorbehoud of enige beperking akkoord verklaart.

Algemene vrijwaring

De inhoud van deze website wordt door Kettle Foods Ltd (“KFL”) uitsluitend voor informatiedoeleinden verstrekt en is alleen bestemd om een algemeen overzicht te geven van KFL. Hoewel KFL zich heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is, wordt de informatie op deze website aan u verstrekt “ZOALS ZIJ IS”, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE (EXPLICIET OF IMPLICIET) WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. KFL AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VERKLARING, ONJUISTHEID OF WEGLATING OP DEZE WEBSITE. KFL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse, bijzondere, indirecte of voortvloeiende verliezen of schades van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van enige informatie die direct of indirect is verkregen van deze website of voor enige virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen aantasten als gevolg van uw toegang tot of gebruik, downloaden of doorzoeken van deze website. Al deze aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. Om die redenen dient u niet te vertrouwen op of handelen naar enige informatie op deze website; indien u dit toch doet, geschiedt dit geheel op eigen risico.

De informatie op deze website is aan verandering onderhevig en kan te allen tijde zonder kennisgeving worden aangepast of verwijderd. Deze Voorwaarden voor gebruik kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruik van door KFL verstrekte informatie

Denkt u eraan dat de veiligheid van informatie die via het internet wordt overgedragen niet kan worden gegarandeerd. Het plaatsen of overdragen van onwettig, dreigend, smadelijk, obsceen of ander ongepast materiaal is verboden. Raadpleeg het Privacybeleid van KFL door op de link op deze website te klikken.

Auteursrecht

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd © 2010-2017 Kettle Foods Ltd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bezoekers mogen het materiaal lezen, bekijken, afdrukken en er één exemplaar van downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is bezoekers niet toegestaan enig deel van het materiaal te kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, vertonen, over te dragen, te reproduceren of te decompileren op wat voor manier dan ook (elektronisch of anderszins) of het voor welk doel dan ook op te nemen in enige afgeleide werken.

Links naar andere websites

Bepaalde hyperlinks op deze website leiden u naar websites waarover KFL geen zeggenschap heeft. Als u deze activeert, verlaat u de website van KFL. KFL doet geen aanbevelingen ten aanzien van enige website waarnaar een hyperlink is opgenomen.

KFL AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN KOPPELING NAAR ENIGE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK IS OPGENOMEN OF VOOR DE INHOUD VAN DERGELIJKE WEBSITES EN GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE (IMPLICIET OF EXPLICIET) MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DE BETREFFENDE WEBSITES.

KFL heeft geen zeggenschap over de aard en inhoud van dergelijke websites en beveelt deze websites, de informatie die zij bevatten en de producten of diensten van derde partijen niet aan. Denkt u er in het bijzonder aan dat u door het downloaden van computerprogramma’s van bepaalde websites het risico loopt auteursrechten te schenden en uw eigen systeem te besmetten met computervirussen.

Handelsmerken en intellectueel eigendom

De op deze website weergegeven handelsmerken, dienstmerken en logo’s zijn eigendom van KFL of worden onder licentie gebruikt door KFL. Niets op deze website mag worden gezien als een verlening van een licentie voor het gebruik van enig handelsmerk, dienstmerk of logo dat is weergegeven op deze website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door KFL.

Algemeen

Deze website wordt beheerd en uitgevoerd door Kettle Foods Ltd in het Verenigd Koninkrijk. KFL verklaart op geen enkele manier dat het materiaal op deze website gepast of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Indien u ervoor kiest deze website te benaderen vanaf andere locaties, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving, voor zover er plaatselijke wetgeving van toepassing is.

Als om wat voor reden dan ook enige bepaling in deze Voorwaarden voor gebruik nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze uitsluitend voor zover en uitsluitend op de plaats(en) waar de betreffende bepaling nietig of onuitvoerbaar wordt geacht worden geschrapt; de overige bepalingen blijven in zo’n geval volledig van kracht.

Op deze algemene voorwaarden en de volledige inhoud van deze website is het Engels recht van toepassing en alle zaken in verband hiermee vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.