Privacybeleid

 

Deze website (https://www.kettlechips.eu/) is eigendom van en wordt beheerd door Kettle Foods Ltd (“wij”, “we” of “ons”).  Bij Kettle Foods Ltd hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy.  Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens heel serieus.

Dit Privacybeleid (dit “Beleid”) legt samen met onze Algemene voorwaarden (https://kettlechips.eu/terms-conditions/) uit wanneer en waarom we persoonsgegevens verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe wij die informatie gebruiken, in welke omstandigheden we deze mogelijk bekendmaken aan anderen en hoe we deze beveiligen.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden (zoals uw naam of uw e-mailadres).

Dit Beleid vertelt u over de volgende onderwerpen:

 •                 Onze gegevens
 •                 Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en hoe worden die verzameld?
 •                 Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt en wat zijn de wettelijke grondslagen daarvoor?
 •                 Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 •                 Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Regio
 •                 Inbreuk               
 •                 Kinderen
 •                 Cookies
 •                 Bescherming van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen
 •                 Uw rechten
 •                 Wijzigingen in ons Privacybeleid
 •                 Links
 •                 Vragen of klachten

Onze gegevens

Wij zijn Kettle Foods Limited (bedrijfsregistratienummer 2238320), een vooraanstaande fabrikant van hoogwaardige, met de hand gebakken aardappelchips en snacks in het Verenigd Koninkrijk. Ons geregistreerd vestigingsadres is 38 Barnard Road, Bowthorpe, Norwich, Norfolk NR5 9JP, Verenigd Koninkrijk.  Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt via uw gebruik van de website.  Wij bepalen het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.  Zie het onderdeel “Vragen of klachten” hieronder voor meer informatie over hoe u ons kunt bereiken.

Zoals verderop wordt beschreven in het onderdeel “Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?”, kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere organisaties, zoals andere rechtspersonen binnen de Kettle Foods Family, die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen en zelf kunnen verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en hoe worden die verzameld?

We verzamelen persoonsgegevens over u, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, die u vrijwillig verstrekt als u de overeenkomstige velden op onze website invult of als we rechtstreeks berichten met u uitwisselen via onze socialemediakanalen. Als u bijvoorbeeld ons contactformulier invult, verstrekt u ons persoonsgegevens, die wij vervolgens bewaren en gebruiken voor de in het volgende gedeelte beschreven doeleinden. We kunnen ook gegevens over u verkrijgen als u contact met ons opneemt over producten (bijvoorbeeld vragen over voedingswaarden/ingrediënten, verkrijgbaarheid van producten) of als u deelneemt aan een van onze prijsvragen via onze website, promoties op verpakkingen of sociale media.  We kunnen uw post- en/of e-mailadres vragen om u informatie te kunnen toezenden die u hebt opgevraagd of om een gewonnen prijs naar u op te sturen.

We verzamelen ook technische informatie (voor zover deze informatie wordt gezien als persoonsgegevens) op basis van uw activiteiten op en gebruik van onze website.  We verzamelen bijvoorbeeld informatie over de apparaten die uw hebt gebruikt (zoals het IP-adres dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet en het type browser dat u gebruikt op uw apparaat en de versie daarvan) en informatie over uw gebruik van de website en eventuele diensten die wij aanbieden (zoals de pagina’s die u hebt bekeken).  We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen, zoals informatie van een van de andere websites die wij beheren of de diensten die wij leveren, als u daarvan gebruikmaakt.  We maken gebruik van Google Analytics en Facebook-pixels die gebonden zijn aan afzonderlijke algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de betreffende bedrijven https://policies.google.com/privacy/update en https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt over iemand anders, moet u ervoor zorgen dat u voordat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt toestemming van de betreffende persoon hebt om dit te doen en dat hij of zij op de hoogte is van de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken, zoals is beschreven in dit Privacybeleid.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt en wat zijn de wettelijke grondslagen daarvoor?

Het belangrijkste doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen is het leveren van een persoonlijke service. Uw persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden gebruikt door ons, onze werknemers en onze dienstverleners en worden bekendgemaakt aan derde partijen voor de volgende doeleinden. Voor elk van deze doeleinden hebben we de wettelijk grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Doel

Wettelijke grondslag

De website aan u aanbieden.

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het aanbieden van de website aan u).

De diensten die wij aanbieden aan u leveren (waaronder eventuele promoties, verlotingen of prijsvragen).

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het leveren van de diensten aan u) en, afhankelijk van de omstandigheden, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons.

Met u en andere personen communiceren en uw verzoeken uitvoeren en reageren op uw communicaties.

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het aanbieden en ondersteunen van de website en diensten).

Nakomen van onze verplichtingen die voortkomen uit eventuele overeenkomsten die wij met u hebben gesloten.

 

Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons.

U informeren over wijzigingen op de website.

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het aanbieden van de website en diensten).

Het gebruik van de website controleren en volgen en de kwaliteit van de website verbeteren.

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het aanbieden van de website en diensten en het verbeteren en garanderen van de veiligheid van de website en de betreffende diensten).

Wij kunnen u om uw toestemming vragen in gevallen waarin de toepasselijke wetgeving vereist dat er een juridische rechtvaardiging is bovenop ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van bepaalde cookies).

Klachten, feedback en vragen behandelen.

 

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het aanbieden en ondersteunen van de website en diensten en het verbeteren en ontwikkelen van onze bedrijfsvoering).

Eventuele wettelijke of statutaire verplichtingen nakomen

Dit is in ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het beschermen van ons bedrijf, onze werknemers en onze klanten) en noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen ook samengevoegde persoonsgegevens en statistieken gebruiken voor het bijhouden van het gebruik van de website om ons te helpen de website en onze diensten te ontwikkelen en deze samengevoegde persoonsgegevens verstrekken wij mogelijk ook aan derde partijen. Deze statistieken bevatten geen gegevens op basis waarvan individuele personen kunnen worden geïdentificeerd.

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?

We delen geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij er bepaalde veiligheidsmaatregelen en contractuele afspraken gelden.  We kunnen persoonsgegevens delen binnen de Kettle Foods Family en met bepaalde geselecteerde bedrijven.  Met “Kettle Foods Family” bedoelen we de bedrijven binnen dezelfde groep als Kettle Foods Ltd. Tot de bedrijven in de Kettle Foods Family behoren ons moederbedrijf, Campbell Soup Company, en onze gelieerde bedrijven.  De Kettle Foods Family verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid en alle toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

De geselecteerde bedrijven zijn de bedrijven die ons technische hulp en ondersteuning bieden en andere functies vervullen ter ondersteuning van onze marketingactiviteiten. Tot onze externe dienstverleners behoren onze IT-serviceproviders en marketingbureaus.  In sommige gevallen treden derde partijen op als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens en daarom raden wij u aan hun privacybeleid te lezen.  Als een van onze externe dienstverleners gegevens met ons deelt, gebruiken wij die in overeenstemming met dit Beleid.

Alle geselecteerde bedrijven kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens indien dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende functies, maar krijgen van ons uitsluitend toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor het uitvoeren van deze functie (mogelijk een waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven) en niet voor enig ander doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van ons bedrijf en onze activa, geheel of gedeeltelijk, aan die derde partij of in verband met een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf, of als we de plicht hebben uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te komen of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. We zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken voor zover dit nodig is om een eventuele wet of verordening na te leven of aan een juridisch verzoek te voldoen, om de integriteit van de website te beschermen, te voldoen aan uw verzoeken of medewerking te verlenen aan wetshandhaving of een juridisch onderzoek. Behalve in die gevallen zullen wij de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld in verband met onze websiteactiviteiten niet verkopen, verhuren, overdragen of bekendmaken aan derde partijen buiten de Kettle Foods Family.

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie/Europese Economische Regio

Als gevolg van het wereldwijde karakter van onze bedrijfsactiviteiten kunnen, als onderdeel van de diensten die we u aanbieden via de website of prijsvragen, de gegevens die u ons verstrekt worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (“EU/EER”) (een dergelijk land wordt een derde land genoemd), bijvoorbeeld een bedrijf binnen de Kettle Foods Family dat gevestigd is in de Verenigde Staten.  De wetgeving inzake gegevensbescherming beperkt de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER, maar dergelijke overdrachten zijn wel toegestaan als het land waarnaar de gegevens worden overgedragen uw rechten afdoende beschermt, als er passende veiligheidsmaatregelen zijn ingesteld of een overeenkomst is gesloten die de overdracht mogelijk maakt, als u toestemming hebt gegeven of als de overdracht noodzakelijk is om redenen die zijn beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Sommige landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het Verenigd Koninkrijk. Als we uw gegevens op deze manier overdragen buiten de EU/EER, zullen we redelijk te verwachten stappen en passende maatregelen nemen om te kunnen garanderen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit Beleid en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.  Deze maatregelen houden doorgaans in dat persoonsgegevens worden overgedragen naar derde landen waarvan de Europese Commissie van mening is dat zij een afdoende mate van bescherming van persoonsgegevens bieden of dat persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land waar de ontvanger akkoord is gegaan met een door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensoverdracht in de vorm van modelcontractbepalingen.  We gebruiken modelcontractbepalingen om de overdracht van gegevens naar bedrijven binnen de Kettle Foods Family te beschermen.

Inbreuk

De Data Protection Act 2018 in het Verenigd Koninkrijk vereist dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, elke eventuele inbreuk in verband met persoonsgegevens melden aan de bevoegde regelgevende instantie en in bepaalde gevallen aan u, de betrokkene. Dit zullen wij naar behoren doen.

Kinderen

Indien personen jonger dan 13 jaar zich registreren op onze website, moeten we toestemming verkrijgen van een ouder of voogd. We behouden ons ook het recht voor om toestemming van een ouder of voogd te vragen voor iedereen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Gegevens die zijn verstrekt door personen jonger dan 16 jaar zullen niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt, maar we kunnen u wel van tijd tot tijd informeren over ontwikkelingen op onze website of informatie verstrekken over Kettle Foods Ltd.

Cookies

Een cookie is een alfanumerieke identificatie die we via uw webbrowser op uw harde schijf plaatsen als u onze website bezoekt. Het helpt ons eigen systeem u te herkennen wanneer u onze website bezoekt, bij te houden welke pagina’s u hebt bekeken tijdens uw bezoek aan de website en zo onze dienstverlening aan u te verbeteren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om samengevoegde persoonsgegevens te verzamelen over de delen van onze website die het vaakst worden bezocht. Deze samengevoegde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. Als u ons cookie wilt weigeren (wat u te allen tijde kunt doen), kunt u dat instellen in uw browser. U kunt dan echter mogelijk bepaalde functionaliteiten van onze website niet meer gebruiken.

Bescherming van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen

Het internet is geen veilig medium en Kettle Foods Ltd kan de veiligheid van uw persoonsgegevens die worden verstrekt via het internet niet volledig garanderen. Een dergelijke overdracht geschiedt derhalve op eigen risico. We hebben echter wel diverse veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals hieronder beschreven.

We gebruiken passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming om persoonsgegevens te beveiligen.  De website en de bijbehorende databases worden bijvoorbeeld beschermd door gecertificeerde firewalls om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige of ongeautoriseerde verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. We behandelen uw persoonsgegevens ook vertrouwelijk. Alle uitgaande en binnenkomende e-mail wordt gescand op virussen.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de zijn verzameld. De precieze termijn hangt af van de reden waarom de informatie is verzameld. Voor marketingdoeleinden worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld bewaard tot u uw toestemming intrekt, voor prijsvragen worden ze bewaard tot de prijsvraag is afgehandeld en met betrekking tot de klantenservice tot uw verzoek is behandeld en een redelijke periode daarna of zo lang als de wet dat vereist.  Zodra de bewaartermijn voor elke situatie is verstreken, nemen we passende maatregelen om alle persoonsgegevens die we niet meer nodig hebben te vernietigen of verwijderen volgens ons toepasselijke bewaarprotocol en -beleid.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten gelden mogelijk alleen in bepaalde omstandigheden en ze zijn gebonden aan bepaalde uitzonderingen. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van uw rechten. U kunt deze rechten uitoefenen via de onderstaande contactgegevens.

Samenvatting van uw rechten
Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

 

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we van u bewaren, enkele uitzonderingen daargelaten.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

 

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in ons bezit te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens

 

In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.  Dit geldt bijvoorbeeld (i) als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze anderszins worden gebruikt; (ii) als u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag is op basis waarvan wij uw persoonsgegevens moeten kunnen blijven gebruiken; (iii) als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (zoals hieronder beschreven); (iv) als we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt; of (v) als uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens

 

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om ons gebruik van uw persoonsgegevens op te schorten.  Dit geldt bijvoorbeeld (i) als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn en uitsluitend gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren; (ii) als het gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan om een opschorting vraagt; (iii) als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar uw persoonsgegevens voor u vereist zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen; of (vi) als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en wij controleren of onze grondslagen voor het gebruik van uw persoonsgegevens uw bezwaar ongeldig maken.

Recht op bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

 

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld (i) indien u gronden hebt die verband houden met uw specifieke situatie en wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij); en (ii) als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Recht op dataportabiliteit

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en ze te laten overdragen aan een andere organisatie indien dat technisch uitvoerbaar is. Dit recht geldt alleen als het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en voor de uitvoering van een overeenkomst, en als het gebruik van uw persoonsgegevens automatisch (d.w.z. elektronisch) geschiedt.

Recht op het intrekken van toestemming

 

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken indien we uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet hebben gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.  U kunt een klacht indienen bij de autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of in de lidstaat waar volgens u een overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De contactgegevens van het Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk vindt u onder het kopje Vragen of klachten hieronder.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij herzien dit Beleid regelmatig en behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met veranderingen in onze bedrijfsvoering, wettelijke vereisten en de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. Alle eventuele toekomstige wijzigingen van dit Beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.  Het bijgewerkte Beleid wordt van kracht zodra het is bijgewerkt of op andere wijze aan u is gecommuniceerd. Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Links

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Denkt u eraan dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere websites. Wij adviseren u daarom het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt die persoonsgegevens verzamelt.

Vragen of klachten

Indien u vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hebt over dit Beleid en/of onze verzameling en ons gebruik van persoonsgegevens, of als u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen staken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@kettlefoods.co.uk of telefoonnummer +44 (0)1603 744788.

U kunt ook contact opnemen met het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk via de hulplijn 0303 123 1113 (lokaal tarief binnen het Verenigd Koninkrijk) of 01625 545745 (landelijk tarief binnen het Verenigd Koninkrijk); live chat via de website van het ICO op www.ico.org.uk (de hulplijn en live chat zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur GMT (op woensdag tot 13.00 uur GMT)); e-mail: casework@ico.org.uk of andere e-mailadressen die vermeld zijn op de website van het ICO (adres hierboven); post: Wycliffe House, Water Lane, Winslow, Cheshire SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk.